Find svar, på dine spørgsmål om fjernvarme her

Ofte stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål, hjælper vi dig gerne med at få svar. Vi har samlet de spørgsmål, vi oftest møder og svaret på dem nedenfor. Finder du ikke svar på det, du søger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Fjernvarme generelt

Fjernvarmen er en kollektiv opvarmningsform, hvor alle kunderne deles om de samme produktionsanlæg, der sender varmen ud til bygningerne gennem et system af fjernvarmerør gravet ned i gaderne. Det gør fjernvarme til en fleksibel og effektiv opvarmningsform, hvor mange forskellige energikilder kan udnyttes.

Traditionelt har fjernvarme i høj grad været spildvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding. I dag der fuld gang i en omstilling til mange forskellige energikilder i fjernvarmeselskaberne, da el i højere grad produceres af vindmøller, og mange kraftvarmeværker derfor skal udfases. De nye energikilder kan f.eks. være store varmepumper, spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg, geotermi og bæredygtig biomasse som træflis.

I 2021 var fjernvarmen i Randers 99 % CO2-neutral og i Herning var tallet 91%.

Der er fjernvarme i 1,8 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, er det ofte både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Bor du i et landområde uden fjernvarme, er varmepumpe et godt alternativ.

Elvarme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er der mange penge at spare ved at skifte eller supplere med en anden varmekilde. Dog kan der være høje investeringsudgifter ved at skifte væk fra elvarme, da der skal installeres et vandbåret varmesystem i huset i form af radiatorer eller gulvvarmeslanger.

Det har siden 2013 været ulovligt at installere oliefyr i nye bygninger, og fra 2016 har det ligeledes været forbudt at udskifte et gammelt oliefyr med et nyt, hvis det er muligt at skifte til fjernvarme eller naturgas. 

Det er ikke ulovligt at installere nye naturgasfyr, såfremt man bor i et område godkendt til det af kommunen. Men den politiske ambition er, at der fra 2035 ikke længere er boliger, der opvarmes med gas.

Fjernvarme er nok den nemmeste opvarmningsform med færrest forstyrrelser og bekymringer for dig som forbruger. Fjernvarmeunitten (boksen med installationen inde i dit hus) fylder ikke mere end et overskab og er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét.

Der er ingen lovpligtige serviceeftersyn på fjernvarme, som der er på gasfyr og varmepumper. Fjernvarmeunitten kræver minimal vedligehold og har typisk en levetid over 25 år. Skulle der opstå fejl på anlægget, er det normalt forholdsvist simpelt og billigt at reparere.

Når du har fjernvarme, er det os ved Verdo, der har ansvaret for, at der kommer varme frem til din bolig. Du skal bare indstille temperaturen i huset - eller åbne for den varme hane.

 

Fjernvarmen fra Verdo var i 2021 var baseret på 99 % vedvarende CO2-neutrale energiformer i Randers og 91 % i Herning. Den produceres hovedsageligt på de to kraftværker Randers Kraftvarmeværk og Herningværket, som begge anvender certificeret bæredygtig biomasse i form af træflis og træpiller. Kraftværkerne producerer både el og fjernvarme på samme tid, hvilket giver en meget effektiv udnyttelse af energien i biomassen. I fremtiden forventer vi, at der løbende vil komme flere forskellige vedvarende energikilder ind i produktionen, eksempelvis overskudsvarme fra industri og store varmepumper, der kan anvende strøm fra vindmøller og solceller.

Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

Se vores miljødeklarationer med informationer om brændselsforbrug og drivhusgasudledninger.

Traditionelt har fjernvarme hovedsageligt været udnyttelse af spildvarme fra elproduktionen på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. I dag sker en omstilling af elproduktionen til flere vindmøller, solceller og udlandsforbindelser og de fleste kraftværker forventes at blive udfaset. I fremtiden bliver opgaven derfor at producere fjernvarmen på flere forskellige vedvarende energikilder i samspil med den varierende elproduktion.

Vi er i Verdo ved at undersøge, hvilke anlæg vi i fremtiden skal investere i. Det er en kompliceret opgave, da vi ud over hensynet til klimaet også skal tænke på forsyningssikkerhed og økonomisk robusthed i forhold til ukendte markedsvilkår om f.eks. 20-30 år. Den nuværende energikrise forsaget af bl.a. manglen på russisk gas og tørke flere steder i Europa viser tydeligt, at disse overvejelser er meget vigtige.

Nogle af de teknologier, som vi undersøger er:

 • Store varmepumper, der kan udnytte grøn strøm fra vindmøller og solceller.
 • Spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg*.
 • Mindre biomassekedler eller kraftvarmeværker, der kan anvende bæredygtig træflis og forskellige typer affaldsbiomasse.
 • Store varmelagre, hvor energien kan gemmes - f.eks. når der er overskud af vindmøllestrøm.
 • Geotermi, hvor man udnytter varmen i undergrunden ved at pumpe varmt vand op fra 1-2,5 km dybde.
 • Store solvarmeanlæg.
 • Reserve- og spidslastkedler, der kan køre på biogas.

 

*Power-to-x er en samlebetegnelse for teknologier, der anvender strøm til at producere flydende brændstoffer eller gas, der så kan anvendes i f.eks. fly og skibe. Processerne giver meget spildvarme, som kan bruges til fjernvarme.

Biomasse kan være forskellige typer af organisk materiale, der kan brændes i stedet for kul, gas og olie, når man skal producere fjernvarme og el. Det vigtige er, at biomassen er vedvarende - altså at naturen kan nå at genskabe samme mængde, som vi bruger.  Derudover skal anvendelsen ikke have for store konsekvenser for naturen og biodiversiteten, som det f.eks. har, hvis man ryder regnskovene for at brænde træet af. Skovbiomasse skal derfor komme fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes og man aktivt opretholder økosystemet og beskytter biodiversiteten.  

Eksempler på bæredygtig biomasse er:

 • Halm fra landbruget.
 • Træflis eller træpiller fra bæredygtig skovdrift, hvor udtyndingstræ og resterne fra skovning og produktion af tømmer mm. anvendes.
 • Restprodukter fra fødevareproduktion.

 

Bæredygtig biomasse kan derfor være et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Tilmed kan en del biomasse produceres lokalt i Danmark, hvilket giver god forsyningssikkerhed.

Siden 2014 har el- og fjernvarmebranchen haft en frivillig brancheaftale med krav til certificeret bæredygtig biomasse. I 2021 blev der implementeret lovkrav til brugen af bæredygtig biomasse, som kontrolleres af Energistyrelsen. Læs mere på Energistyrelsens side om bæredygtig biomasse.

Økonomi 

Prisen på fjernvarmetilslutning afhænger af flere faktorer – både hvor du bor i vores forsyningsområde samt typen og størrelsen af din bolig/bygning. Prisen afhænger også af, hvor langt der er fra fjernvarmerøret ude i vejen og ind til dit hus, da det bestemmer længden på din stikledning (fjernvarmerøret der skal nedgraves på din grund).

Læs mere og se vores priser på tilslutning her: Hvad koster fjernvarme?

Bor du i et område uden fjernvarme?
Se om vi planlægger fjernvarme ved dig og tilkendegiv interesse her: Nye fjernvarmeområder

Når man har fjernvarme, betaler man både faste og forbrugsafhængige bidrag:

 • Et årligt abonnement, som går til fjernvarmemåler og administration
 • Et fast årligt bidrag på baggrund af antal opvarmede kvadratmeter.
 • En pris pr. energienhed (kWh) man bruger.

Den samlede årlige pris afhænger derfor både af bygningsstørrelse og forbrug.

Læs mere, se priseksempler og prøv vores Prisberegner her: Hvad koster fjernvarme?

Det er altid svært at spå om fremtiden, men priserne i både Randers og Herning er steget betydeligt i 2023, da priserne på alle brændsler er steget meget som følge af energikrisen i hele Europa.

I Randers påvirkes prisen også af, at vi siden 2019 har tilbageført overdækning til kunderne. Prisen i Randers har derfor været 'kunstigt' lav de seneste år. Når overdækningen er tilbageført, vil prisen derfor også stige til et normalt udgangspunkt.

En fjernvarmeunit (boksen på din væg med installationen) har en lang levetid på omkring 25 år, før den skal skiftes. Til sammenligning angives varmepumper typisk til en levetid på 16 år. Kilde: Energistyrelsens teknologikatalog.

Fjernvarmeunitten har også minimale vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med andre typer varmeanlæg. Der er ingen lovpligtige serviceeftersyn som ved gasfyr og varmepumper, og reparationer er ofte forholdsvis billige.
Når den engang skal udskiftes helt, er det også en betydeligt lavere omkostning, end når en varmepumpe skal udskiftes.

Stikledningen, som vi kalder fjernvarmerøret ude fra vejen ind til dit hus, har en forventet levetid på 50 år eller mere. Medmindre der opstår skader, går der derfor lang tid, før vi skal grave på din grund igen. 
Når det engang bliver nødvendigt at udskifte stikledningen, er det uden ekstraomkostninger for dig, da du betaler til det gennem de årlige priser.

Skifter du fra naturgas, kan der være et gebyr til gas-distributionsselskabet for afkoblingen af gasforsyningen. Der findes dog en afkoblingspulje, som du kan søge her: https://evida.dk/frakobling/privat/

Mit Verdo er dit personlige, online selvbetjenings-univers. Her kan du nemt og hurtigt logge ind på din computer eller via en app på din mobil eller tablet. 

Med Mit Verdo kan du holde et vågent øje med dit forbrug af el, vand og varme. Du kan zoome ind på dit forbrug time for time, se dine regninger og opdatere kontaktinformationer. Og via en smiley-funktion kan du nemt sammenligne dit forbrug med andre husstande af tilsvarende størrelse. 

Når du logger ind på Mit Verdo, skal du bruge dit NemID. I øverste højre hjørne på din seneste regning fra Verdo finder du dit kundenummer.  

Læs mere og log ind på Mit Verdo 

Praktik

Bor du i Randers eller Herning, kan du måske blive tilsluttet vores eksisterende fjernvarmenet relativt hurtigt. Vi har lavet et kort, hvor du kan søge på din adresse her: Få fjernvarme

Vi arbejder også på at etablere fjernvarme i flere områder omkring Randers. Hvis vi nærmer os dit område, får du en brochure i postkassen, der fortæller om projektet.

Indtil da kan du følge med i vores projekter her: Se status på fjernvarmen i dit område

Det er nemt at sige ja til fjernvarme. Her kan du se, hvad vi har ansvaret for - og hvad du selv skal sørge for.

 

Vi sørger for at:

 • lægge en plan for, hvornår vi ruller fjernvarmen ud til dit kvarter, når tilslutningen er stor nok.
 • holde dig orienteret, så snart du er tilmeldt.
 • lægge fjernvarmerør i dit kvarter.
 • føre en stikledning ind til din bolig og afslutte med et sæt hovedventiler indenfor.

Du sørger for at:

 • vise din interesse her (link til formular).
 • betale tilslutningsafgiften.
 • aftale levering og montering af fjernvarmeunit med din VVS-montør.
 • bestille afkobling af gastilslutning hos gasselskabet, hvis du har naturgas. Folketinget har vedtaget en afkoblingsordning, der dækker gebyret for at afkoble gassen - kontakt Evida for dette (link) https://evida.dk/frakobling/
 • genetablere have og evt. fliser, når vi har lagt stikledningen ind, vi tildækker igen med sand/jord i niveau. Vi aftaler placeringen med dig.

Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, men hvis vi er nødt til at bryde gennem flisebelægninger og bede, skal du selv genetablere dette.

Vi har valgt denne ordning for at holde en fast lav pris på tilslutningen.

Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd.

Fjernvarmeanlægget har typisk følgende mål: H=800mm, B=550mm, D=400mm. Det betyder, at anlægget kan være i et 60 cm overskab. Så du får god plads, hvis du er vant til at have et fyr i dit bryggers.

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, til arbejdet på din matrikel er færdiggjort. Inde i huset skal din VVS-montør derefter bruge ca. en dags tid på at montere anlægget og tilslutte det.