Vidste du dette om vand?

Og ABC inden for vand.

Orientering om brud på vandledningsnettet 5. maj 2021

Læs mere her

Hvor kommer vores vand fra?  

Al vand på Jorden kører så at sige rundt i et lukket kredsløb, så på den måde er mængden af vand konstant på planeten. Langt det meste vand findes i oceanet, der dækker størstedelen af Jordens overflade.

Vand bevæger sig fra jorden ud i havet, søer og vandløb, herfra fordamper det og falder igen som nedbør, der siver ned i jorden til grundvandet. I Danmark tager det 20-80 år, før nedbørsvand er nået ned til vores grundvand, men det kan tage helt op til 10.000 år andre steder på Jorden.

Vi har i Danmark noget af verdens bedste grundvand, og det vand, der kommer ud af vandhanerne, er ikke bare rent, det smager også godt. Der er ingen grund til at købe vand på flaske i Danmark, og så meget desto mere grund til at passe godt på det grundvand vi har og minimere brugen af giftstoffer i landbruget – og i vores egne haver.

Er vores grundvand rent?

Som udgangspunkt har vi i Danmark noget af det reneste grundvand i verden. Vi har meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke renser det, inden det forlader vandværkerne. Det er derfor en stor opgave for myndighederne at overvåge og passe på vores grundvand.

Men ved en landsdækkende screening af Danmarks grundvand blev der fundet to ukrudtsmidler, der aldrig har været lovlige i Danmark. Desværre er det ikke et enkelttilfælde. Ukrudtsmidler og pesticider i grundvandet er desværre et stigende problem i Danmark.

Forurening af grundvandet kan ske på tre måder; fladeforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladeforurening sker, når landmænd tilfører gødning til jorden for at fremme deres planters vækst. Men kvælstof giver store problemer i forhold til grundvandet, hvor overskuddet, det vil sige den del, planterne ikke har opbrugt, siver med vandet ned gennem jorden i form af nitrat.

Punktforurening dækker over afgrænsede områder som gamle lossepladser, industrigrunde og tankstationer, hvor kemiske stoffer kan sive ned i jorden. Nedgravede dunke og tanke med kemikalier eller fyringsolie kan udgøre en forureningsrisiko. Linjeforurening adskiller sig ved, at forureningen sker langs linjer i landskabet, som eksempel veje eller jernbanen. Det kan også være utætte kloakledninger.

Vand 203 Hvorfor skal vi spare på vandet i tørkeperioder?

Det kan virke paradoksalt, at vi ofte får at vide, at vi skal spare på vandet i en sommer med en længere tørkeperiode, når det regner så meget i Danmark. Og det er faktisk ikke, fordi vi i Danmark generelt set mangler vand. Det skyldes, at vandværkerne i en tør sommer, hvor mange bruger mere vand end normalt, kan have svært ved at følge med. Derudover koster det energi at hente vand op fra undergrunden, og det koster dig som forbruger penge at bruge vand, så der er god grund til at spare på vandet og passe godt på vores grundvand.

Vi skal passe godt på vores gode, rene grundvand og stoppe med at bruge gift i haven. Det er en god idé fortrinsvist at købe økologiske, danske produkter, så vi sammen minimerer mængden af pesticider i vores grundvand. Ved ikke at købe meget vandholdige grøntsager som avokado, fra lande uden store vandressourcer hjælper vi lande, der rent faktisk kan risikere at løbe tør for vand.

Din ABC inden for vand 

Abonnement dækker administrationen af din forsyning, og du betaler abonnement til de enkelte selskaber under Verdo. Beløbet går blandt andet til vedligeholdelse af ledningsnettet, så vi kan sikre dig en stabil forsyning af rent vand. 

Aconto er en opsplitning af dit årlige forbrug, og størrelsen på din aconto er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug. Langt de fleste af vores kunder modtager fire acontoregninger om året. Den første acontoregning er inkluderet i din årsopgørelse. Har du betalt for meget, når året er gået, får du pengene fratrukket næste aconto. Har du betalt for lidt, får du en efterregning. 

Da du opkræves for en periode frem i tid, kender Verdo ikke det faktiske forbrug, så aconto er et estimat på forbruget i perioden. Når du kigger på aconto-delen på din faktura, skal du være opmærksom på, hvilken periode aconto dækker.

Denne omkostning dækker opkrævning af din faktura. Størrelsen af gebyret er afhængig af din valgte betalingsmetode.

Beløb til udbetaling er det beløb, du får udbetalt når vi har opkrævet mere i aconto end du har forbrugt. Beløb udbetales enten via en aktiv PBS-aftale eller direkte på din NemKonto. Hvis ikke vi har mulighed for at udbetale beløbet derigennem, skriver vi til dig, da det i så fald er nødvendigt at henvende dig til kundeservice for at få beløbet udbetalt.

Betalingsdato er den dato, hvor du senest skal betale din regning for at undgå, at du bliver rykket og bliver opkrævet rykkergebyr.

Det samlede beløb, som du skal betale for den aktuelle regning. 

Fakturadato er den dato, hvor Verdo har dannet den aktuelle faktura. Der kan gå op til 10 dage, fra Verdo har dannet fakturaen, til du modtager den. 

Fakturanummeret er nummeret på den aktuelle faktura.

 
På en opgørelse angiver faktureret aconto det beløb, du er blevet opkrævet siden forrige opgørelse. Har du boet på adressen i mindre end 12 måneder, er det, hvad du er blevet opkrævet siden indflytningsdatoen. 

Når du flytter, vil du i løbet af 6-8 uger efter flyttedatoen modtage en endelig opgørelse over dit mellemværende med Verdo for det sted, du fraflytter. Har du en aktiv Betalingsservice-aftale, er det er god ide at beholde den, indtil du er slutopgjort. Skal du eksempelvis have penge tilbage, fordi du har indbetalt for et højere forbrug, end det faktiske, får du automatisk pengene udbetalt via din aftale med Betalingsservice.

Flyttegebyr er et gebyr, som Verdo opkræver på din flytteopgørelse. Gebyret dækker de administrative meromkostninger, som en flytning medfører.

Hvis du har indbetalt mere, end du har forbrugt, vil dit tilgodehavende blive tilbagebetalt. Tilgodehavende udbetales via en aktiv Betalingsservice-aftale eller direkte på din NemKonto, såfremt vi har dit CPR/CVR. Har vi ikke disse oplysninger, skriver vi til dig og beder dig rette henvendelse til kundeservice for at få udbetalt dit tilgodehavende.

Forbrugsudviklingen er en grafisk oversigt over dit forbrug i de seneste tre år på hhv. el, vand og/eller varme. Du skal være opmærksom på, at tallene er beregnede tal. Det betyder, at tallene er en vurdering af dit forbrug i præcis 12 måneder. Forbruget i din årsopgørelse er opgjort som forskellen mellem dine to sidste måleraflæsninger, og dem er der ikke nødvendigvis præcis 12 måneder imellem.

Installationsnummer er et nummer, som dækker over hele din installation. Din installation kan bestå af en eller flere målere.

Kontraktnummeret er et unikt nummer, der dækker over den aftale, vi har om at levere el, vand og/eller varme på adressen. Det er dit kontraktnummer, du skal anvende, når du tilmelder fakturaen til Betalingsservice 

Kundenummer er din identifikation hos Verdo. Når du kontakter Verdo, letter du vores arbejde, hvis du har dit kundenummer parat. Du skal også bruge kundenummeret, når du logger ind på Mit Verdo. 
 

Mit Verdo er et selvbetjeningsunivers, hvor du kan følge dit forbrug, finde regninger, tilmelde notifikationer mm. Download Mit Verdo som app eller log på via pc. Du skal bruge dit NemId eller nøglefil for at logge ind.

Første gang du logger ind, skal du lave en kobling mellem dit NemId/nøglefil og dit kundeforhold. Start med at indtaste dine NemId/nøglefils oplysninger på Mit Verdo. Derefter bliver du bedt om at rekvirere en engangskode. Dette gør du ved at indtaste dit kundenr og mailadresse. Vær opmærksom på, at du skal indtaste den mailadresse som er tilknyttet dit kundeforhold, for at du kan få tilsendt din engangskode på mail. Tjek i mappen uønsket post, hvis mailen med din autogenererede engangskode ikke dukker op i løbet af 5-10 minutter. Derefter indtaster du kundenr og engangskode i Mit Verdo. Fremadrettet kan du nøjes med at logge ind med dine NemId oplysninger.

Målernummeret er nummeret på din vand- eller varmemåler. Hvis du får udskiftet din måler, vil du også få et nyt målernummer. 

Opgørelsen viser dit forbrug for en given periode. Har du brugt mere, end du har betalt for i aconto, vil differencen blive opkrævet på opgørelsen. Har du brugt mindre end forventet, modregnes beløbet på din næste aconto. På opgørelsen kan du se datoen for og visningen på din tidligere måleraflæsning, samt den nye aflæsningsdato og visning. Vær opmærksom på, at el opgøres efter hver periode. Det vil sige, at du modtager en opgørelse på el på hver regning (pr. kvartal eller måned), mens vand og varme opgøres én gang årlig – ved årsskiftet. 

Rykkergebyret er det gebyr, du bliver opkrævet, hvis du betaler efter den angivne betalingsdato. Betaler du fortsat ikke, risikerer du at få lukket for din forsyning.

Anvender du Betalingsservice til at betale dine fakturaer, gør du livet lettere for både dig selv og for Verdo. Du skal bruge dit kontraktnummer samt Verdos Betalingsservice-oplysninger, som du finder på forsiden af din seneste regning. Tilmeld Betalingsservice her.

Mangler du stadig svar på dine spørgsmål?

Se svar inden for varme Se svar inden for el

Ofte stillede spørgsmål

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

  • Find os på sociale medier: