Vidste du dette om varme?

Hvor kommer din varme fra?  

Den mest almindelige kilde til varme i Danmark er fjernvarme, som bruges i 1,7 millioner husstande og skabes ved, at varmt vand sendes ud i radiatorerne. Vandet opvarmes ofte med overskudsvarme fra forbrænding af affald eller fra kraftvarmeværker.

Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, så er det både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Varmepumper og jordvarme er også et godt klimavenligt alternativ. El-varme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er her mange penge at spare, hvis du vælger en alternativ løsning eller en supplerende varmekilde. 

Søger du svar på varmepriser i Verdo, så kig her

Priser og vilkår

Hvad er grøn varme?

Grøn energi dækker over bæredygtig el og varme, og sker ved at producere energi fra vedvarende energikilder samt udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Regeringens ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70% inden 2030.

I løbet af de næste 10 år skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler, derfor omstilles til grøn energi. Al fjernvarmen i Danmark vil dermed produceres på 100% bæredygtig energi i 2030, og den grønne fjernvarme vil til den tid levere 44% af det samlede klimamål.

træflis_trading_75x75.png Er biomasse bæredygtigt?

Biomasse er en vedvarende energikilde, der bruges til at producere varme og el. Det kan være et restprodukt fra landbruget, såsom halm, eller fra skovdrift, såsom træflis. Biomasse er som udgangspunkt et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas og spiller en vigtig i forhold til at reducere CO2-udledninger.

Men det er dog vigtigt at gøre sig klart, at visse kriterier skal være opfyldt for, at man kan sige, at biomassen er bæredygtig. Den skal blandt andet høstes fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes, økosystemet opretholdes og biodiversiteten beskyttes.

Læs, hvordan Verdo bruger grøn varme på kraftværket i Randers

ABC inden for varme

Abonnement dækker administrationen af din forsyning, og du betaler abonnement til de enkelte selskaber under Verdo. Beløbet går til vedligeholdelse af ledningsnettet, master, målere og målerudstyr, så vi kan sikre en stabil varmeforsyning til dig. 

Aconto er en opsplitning af dit årlige forbrug, og størrelsen på din aconto er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug. Langt de fleste af vores kunder modtager fire acontoregninger om året. Den første acontoregning er inkluderet i din årsopgørelse. Har du betalt for meget, når året er gået, får du pengene fratrukket næste aconto. Har De betalt for lidt, får du en efterregning. 

Da du opkræves for en periode frem i tid, kender Verdo ikke det faktiske forbrug, så aconto er et estimat på forbruget i perioden. Når du kigger på aconto-delen på din faktura, skal du være opmærksom på, hvilken periode aconto dækker.

Denne omkostning dækker opkrævning af din faktura. Størrelsen af gebyret er afhængig af din valgte betalingsmetode.

Afkøling er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem), og den temperatur det forlader anlægget med (retur).

Betaling for manglende afkøling: Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1% af den totale kWh-pris (ekskl. afgifter) pr. manglende grads afkøling. En eventuel opkrævning af afkølingstillægget fremgår af din årsopgørelse. 

Arealbetalingen er en afgift, som du betaler for det antal kvadratmeter, din bolig har som bygningsareal iflg. BBR-registret. Arealbetalingen beregnes efter kvadratmeter bygningsareal + udnyttet tagetage + 25% af kælderareal. Garager i kældre medregnes i kælderareal. Udestuer medregnes ikke. Du betaler en fjerdedel af det samlede afgiftspligtige areal på hver aconto. 

Beløb til udbetaling er det beløb, du får udbetalt når vi har opkrævet mere i aconto end du har forbrugt. Beløb udbetales enten via en aktiv PBS-aftale eller direkte på din NemKonto. Hvis ikke vi har mulighed for at udbetale beløbet derigennem, skriver vi til dig, da det i så fald er nødvendigt at henvende dig til kundeservice for at få beløbet udbetalt.

Betalingsdato er den dato, hvor du senest skal betale din regning for at undgå, at du bliver rykket og bliver opkrævet rykkergebyr.

Det samlede beløb, som du skal betale for den aktuelle regning. 

Fakturadato er den dato, hvor Verdo har dannet den aktuelle faktura. Der kan gå op til 10 dage, fra Verdo har dannet fakturaen, til du modtager den. 

Fakturanummeret er nummeret på den aktuelle faktura.

 
På en opgørelse angiver faktureret aconto det beløb, du er blevet opkrævet siden forrige opgørelse. Har du boet på adressen i mindre end 12 måneder, er det, hvad du er blevet opkrævet siden indflytningsdatoen. 

Når du flytter, vil du i løbet af 6-8 uger efter flyttedatoen modtage en endelig opgørelse over dit mellemværende med Verdo for det sted, du fraflytter. Har du en aktiv Betalingsservice-aftale, er det er god ide at beholde den, indtil du er slutopgjort. Skal du eksempelvis have penge tilbage, fordi du har indbetalt for et højere forbrug, end det faktiske, får du automatisk pengene udbetalt via din aftale med Betalingsservice.

Flyttegebyr er et gebyr, som Verdo opkræver på din flytteopgørelse. Gebyret dækker de administrative meromkostninger, som en flytning medfører.

Hvis du har indbetalt mere, end du har forbrugt, vil dit tilgodehavende blive tilbagebetalt. Tilgodehavende udbetales via en aktiv Betalingsservice-aftale eller direkte på din NemKonto, såfremt vi har dit CPR/CVR. Har vi ikke disse oplysninger, skriver vi til dig og beder dig rette henvendelse til kundeservice for at få udbetalt dit tilgodehavende.

Forbrugsudviklingen er en grafisk oversigt over dit forbrug i de seneste tre år på hhv. el, vand og/eller varme. Du skal være opmærksom på, at tallene er beregnede tal. Det betyder, at tallene er en vurdering af dit forbrug i præcis 12 måneder. Forbruget i din årsopgørelse er opgjort som forskellen mellem dine to sidste måleraflæsninger, og dem er der ikke nødvendigvis præcis 12 måneder imellem.

Installationsnummer er et nummer, som dækker over hele din installation. Din installation kan bestå af en eller flere målere.

Kontraktnummeret er et unikt nummer, der dækker over den aftale, vi har om at levere el, vand og/eller varme på adressen. Det er dit kontraktnummer, du skal anvende, når du tilmelder fakturaen til Betalingsservice 

Kundenummer er din identifikation hos Verdo. Når du kontakter Verdo, letter du vores arbejde, hvis du har dit kundenummer parat. Du skal også bruge kundenummeret, når du logger ind på Mit Verdo. 
 

Mit Verdo er et selvbetjeningsunivers, hvor du kan følge dit forbrug, finde regninger, tilmelde notifikationer mm. Download Mit Verdo som app eller log på via pc. Du skal bruge dit NemId eller nøglefil for at logge ind.

Første gang du logger ind, skal du lave en kobling mellem dit NemId/nøglefil og dit kundeforhold. Start med at indtaste dine NemId/nøglefils oplysninger på Mit Verdo. Derefter bliver du bedt om at rekvirere en engangskode. Dette gør du ved at indtaste dit kundenr og mailadresse. Vær opmærksom på, at du skal indtaste den mailadresse som er tilknyttet dit kundeforhold, for at du kan få tilsendt din engangskode på mail. Tjek i mappen uønsket post, hvis mailen med din autogenererede engangskode ikke dukker op i løbet af 5-10 minutter. Derefter indtaster du kundenr og engangskode i Mit Verdo. Fremadrettet kan du nøjes med at logge ind med dine NemId oplysninger.

Målernummeret er nummeret på din vand- eller varmemåler. Hvis du får udskiftet din måler, vil du også få et nyt målernummer. 

Opgørelsen viser dit forbrug for en given periode. Har du brugt mere, end du har betalt for i aconto, vil differencen blive opkrævet på opgørelsen. Har du brugt mindre end forventet, modregnes beløbet på din næste aconto. På opgørelsen kan du se datoen for og visningen på din tidligere måleraflæsning, samt den nye aflæsningsdato og visning. Vær opmærksom på, at el opgøres efter hver periode. Det vil sige, at du modtager en opgørelse på el på hver regning (pr. kvartal eller måned), mens vand og varme opgøres én gang årlig – ved årsskiftet. 

Rykkergebyret er det gebyr, du bliver opkrævet, hvis du betaler efter den angivne betalingsdato. Betaler du fortsat ikke, risikerer du at få lukket for din forsyning.

Anvender du Betalingsservice til at betale dine fakturaer, gør du livet lettere for både dig selv og for Verdo. Du skal bruge dit kontraktnummer samt Verdos Betalingsservice-oplysninger, som du finder på forsiden af din seneste regning. Tilmeld Betalingsservice her.

Mangler du stadig svar på dine spørgsmål?

Se svar inden for el Se svar inden for vand

Ofte stillede spørgsmål

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

  • Find os på sociale medier: