Vidste du dette om el?

Hvad er gennemsnitsforbruget af strøm pr. person?  

Vi bruger bruger mellem 1.000 og 2.500 kWh strøm om året. Det er i gennemsnit 1.600 kWh strøm om året. Så de fleste af os kan sagtens skære i elforbruget, uden det går ud over vores komfort og levestandard.

Det handler om at tænke over elforbruget og lave smarte løsninger, der på en let måde hjælper dig til at begrænse dit forbrug.

Få tips til en hverdag med mindre strøm

Er det grøn strøm, der kommer ud af min stikkontakt?

Du kan ikke være sikker på, at strømmen i netop din stikkontakt er grøn. I Danmark har vi nemlig et åbent elnet, som elproducenterne sender deres strøm til. Det betyder, at al strøm, både grøn og mindre grøn, bliver blandet sammen i elnettet. Også udenlandske elproducenter kan sende deres strøm ind i danske kabler.

Grøn strøm kan derfor ikke spores fysisk ned på elektroner, men takket være et unikt sporingssystem kan vi holde regnskab. Når en dansk elproducent producerer 1 kWh ved for eksempel vindmølleenergi, så sætter han eller hun et oprindelsesbevis ind i en såkaldt GoO-bank (Guarantee of Origin) hos Energinet, som dokumenterer, at den specifikke time energi stammer fra en vedvarende energikilde. Når en virksomhed køber grøn strøm, annullerer Energinet oprindelsesbeviser svarende til virksomhedens elforbrug.

Hvis du som forbruger ønsker at købe grøn strøm, så foregår det ved, at du vælger et bladmærket elprodukt, der garanterer dig, at producenten bag produktet får sin strøm fra vedvarende energikilder. Dermed er du med til at støtte udviklingen af grøn energi.

Groen El Verdo Ikon Dark Hvad betyder de grønne blade?

Kig efter bladene, når du køber strøm
For at sikre kvaliteten af grønne elprodukter, har Forbrugerombudsmanden indført en mærkeordning. En bladordning. Derfor er elprodukter, der overholder visse kvalitetskrav, mærket med enten ét eller to grønne blade. Det er din sikkerhed for kvaliteten af dit grønne elprodukt.

Hvad er forskellen på ét og to blade?
Elprodukter mærket med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder. Her køber vi grønne certifikater svarende til kundens samlede elforbrug. Elprodukter mærket med to blade er ligeledes baseret 100 % på vedvarende energikilder, hvor man køber certifikater svarende til kundens elforbrug. Herudover skal vi som elselskab lave klimatiltag, der reducerer udledningen af CO2 og andre drivhusgasser svarende til den energi, du som kunde bruger.

Din ABC inden for el, vand og varme

Abonnement dækker administrationen af din forsyning, og du betaler abonnement til de enkelte selskaber under Verdo. Udover abonnement til Verdo opkræves der også et elnet-abonnement på vegne af netselskabet. Det abonnement, du betaler til dit elnetselskab, er uafhængig af dit forbrug og fastsættes af netselskabet. Beløbet går til vedligeholdelse af ledningsnettet, master, målere og målerudstyr.

Aconto er en opsplitning af dit årlige forbrug, og størrelsen på din aconto er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug. Langt de fleste af vores kunder modtager fire acontoregninger om året. Den første acontoregning er inkluderet i din årsopgørelse. Har du betalt for meget, når året er gået, får du pengene fratrukket næste aconto. Har du betalt for lidt, får du en efterregning. 

Da du opkræves for en periode frem i tid, kender Verdo ikke det faktiske forbrug, så aconto er et estimat på forbruget i perioden. Når du kigger på aconto-delen på din faktura, skal du være opmærksom på, hvilken periode aconto dækker.

Denne omkostning dækker opkrævning af din faktura. Størrelsen af gebyret er afhængig af din valgte betalingsmetode.

Denne afregning dækker de udgifter, Verdo opkræver på vegne af netselskab, samt skatter og afgifter. Disse udgifter vil være de samme uagtet dit valg af el-leverandør. Denne post udgør størstedelen af din elregning. 

Aftagenummeret er et unikt nummer for din el-installation. Det er en betegnelse for det sted, hvor din elmåler sidder, og hvor strømmen løber ind i boligen/virksomheden. Aftagenummeret forbliver uændret, uanset om måleren bliver skiftet.

Aftalenummer er et nummer, der dækker over din aftale på el.

Beløbet opkræves for Energinet, og dækker en andel af deres omkostninger til systemydelser og håndtering af balancemarkedet ved til enhver tid at opretholde den nødvendige balance mellem elproduktion og forbrug. 

Beløb til udbetaling er det beløb, du får udbetalt når vi har opkrævet mere i aconto end du har forbrugt. Beløb udbetales enten via en aktiv PBS-aftale eller direkte på din NemKonto. Hvis ikke vi har mulighed for at udbetale beløbet derigennem, skriver vi til dig, da det i så fald er nødvendigt at henvende dig til kundeservice for at få beløbet udbetalt.

Betalingsdato er den dato, hvor du senest skal betale din regning for at undgå, at du bliver rykket og bliver opkrævet rykkergebyr.

Det samlede beløb, som du skal betale for den aktuelle regning.

Afgift til staten i forbindelse med el opkræves på vegne af Energinet.dk. Afgiften består af el-afgift, elsparebidrag, el-distributionsafgift samt energispareafgift.

Fakturanummeret er nummeret på den aktuelle faktura.  

Fakturadato er den dato, hvor Verdo har dannet den aktuelle faktura. Der kan gå op til 10 dage, fra Verdo har dannet fakturaen, til du modtager den.

På en opgørelse angiver faktureret aconto det beløb, du er blevet opkrævet siden forrige opgørelse. Har du boet på adressen i mindre end 12 måneder, er det, hvad du er blevet opkrævet siden indflytningsdatoen.

Når du flytter, vil du i løbet af 6-8 uger efter flyttedatoen modtage en endelig opgørelse over dit mellemværende med Verdo for det sted, du fraflytter. Har du en aktiv Betalingsservice-aftale, er det er god ide at beholde den, indtil du er slutopgjort. Skal du eksempelvis have penge tilbage, fordi du har indbetalt for et højere forbrug, end det faktiske, får du automatisk pengene udbetalt via din aftale med Betalingsservice.

Flyttegebyr er et gebyr, som Verdo opkræver på din flytteopgørelse. Gebyret dækker de administrative meromkostninger, som en flytning medfører.

Hvis du har indbetalt mere, end du har forbrugt, vil dit tilgodehavende blive tilbagebetalt. Tilgodehavende udbetales via en aktiv Betalingsservice-aftale eller direkte på din NemKonto, såfremt vi har dit CPR/CVR. Har vi ikke disse oplysninger, skriver vi til dig og beder dig rette henvendelse til kundeservice for at få udbetalt dit tilgodehavende.

Forbrugsudviklingen er en grafisk oversigt over dit forbrug i de seneste tre år på hhv. el, vand og/eller varme. Du skal være opmærksom på, at tallene er beregnede tal. Det betyder, at tallene er en vurdering af dit forbrug i præcis 12 måneder. Forbruget i din årsopgørelse er opgjort som forskellen mellem dine to sidste måleraflæsninger, og dem er der ikke nødvendigvis præcis 12 måneder imellem.

Kontraktnummeret er et unikt nummer, der dækker over den aftale, vi har om at levere el, vand og/eller varme på adressen. Det er dit kontraktnummer, du skal anvende, når du tilmelder fakturaen til Betalingsservice 

Kundenummer er din identifikation hos Verdo. Når du kontakter Verdo, letter du vores arbejde, hvis du har dit kundenummer parat. Du skal også bruge kundenummeret, når du logger ind på Mit Verdo. 
 

Mit Verdo er et selvbetjeningsunivers, hvor du kan følge dit forbrug, finde regninger, tilmelde notifikationer mm. Download Mit Verdo som app eller log på via pc. Du skal bruge dit NemId eller nøglefil for at logge ind.

Første gang du logger ind, skal du lave en kobling mellem dit NemId/nøglefil og dit kundeforhold. Start med at indtaste dine NemId/nøglefils oplysninger på Mit Verdo. Derefter bliver du bedt om at rekvirere en engangskode. Dette gør du ved at indtaste dit kundenr og mailadresse. Vær opmærksom på, at du skal indtaste den mailadresse som er tilknyttet dit kundeforhold, for at du kan få tilsendt din engangskode på mail. Tjek i mappen uønsket post, hvis mailen med din autogenererede engangskode ikke dukker op i løbet af 5-10 minutter. Derefter indtaster du kundenr og engangskode i Mit Verdo. Fremadrettet kan du nøjes med at logge ind med dine NemId oplysninger.

Nettarif dækker over transport og distribution af el. Det er den pris, du betaler til netselskabet for at bruge elnettet, hvor strømmen ledes igennem. Prisen fastsættes af netselskabet og går til drift og vedligeholdelse af elnettet, så du er sikret en stabil forsyning.

Læs mere om nettarif her

Opgørelsen viser dit forbrug for en given periode. Har du brugt mere, end du har betalt for i aconto, vil differencen blive opkrævet på opgørelsen. Har du brugt mindre end forventet, modregnes beløbet på din næste aconto. På opgørelsen kan du se datoen for og visningen på din tidligere måleraflæsning, samt den nye aflæsningsdato og visning. Vær opmærksom på, at el opgøres efter hver periode. Det vil sige, at du modtager en opgørelse på el på hver regning (pr. kvartal eller måned), mens vand og varme opgøres én gang årlig – ved årsskiftet. 

PSO-tariffen er en lovpligtig afgift til staten, som bruges til at fremme udviklingen af miljøvenlig el-produktion. Afgiften udfases løbende og vil være fuldt afviklet 1. januar 2022.

Rykkergebyret er det gebyr, du bliver opkrævet, hvis du betaler efter den angivne betalingsdato. Betaler du fortsat ikke, risikerer du at få lukket for din forsyning.

Systemtariffen for forbrug dækker omkostninger til forsyningssikkerhed, og elforsyningens kvalitet herunder reservekapacitet, systemdrift m.v.

Anvender du Betalingsservice til at betale dine fakturaer, gør du livet lettere for både dig selv og for Verdo. Du skal bruge dit kontraktnummer samt Verdos Betalingsservice-oplysninger, som du finder på forsiden af din seneste regning. Tilmeld Betalingsservice her.

Transmissionsnettariffen dækker Energinets omkostninger til drift og vedligehold af det overordnede elnet (132/150 og 400 kV-nettet) samt drift og vedligehold af udlandsforbindelserne. Tariffen omfatter transport af elektriciteten gennem de forskellige niveauer af ledningsnettet, som opkræves på vegne af dit netselskab.  

Brug din webaccesskode og aftagenummer til at logge ind på eloverblik.dk. Her kan du som el-kunde se dine oplysninger i DataHub. Datahub er et uafhængigt it-system, som drives af Energinet, hvor el-handlere og netselskaber udveksler nødvendig data om kunder.  

Mangler du stadig svar på dine spørgsmål?

Se svar inden for varme Se svar inden for vand

Ofte stillede spørgsmål

Fik du ikke svar?

Åbningstider
Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan også skrive til os på Facebook messenger.

  • Find os på sociale medier: