Flere penge på vej til varmekunderne i Randers

Flere penge på vej til varmekunderne i Randers

Pressemeddelelse april 2021

Forsyningstilsynet har i en sag om koncerninterne lån først omtalt i september 2019 vurde-ret, at Verdo Varme A/S skal tilbageføre 117 mio. dkk til varmekunderne i Randers.

Forsyningstilsynet har i en sag omtalt første gang i november 2020 vurderet, at kraftvar-meværket og fjernvarmenettet i Randers nedskrives med 448 mio. dkk, hvilket bringer vær-dien af aktiverne i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Nedskrivningen betyder ikke, at der skal tilbageføres penge til varmekunderne.

Siden Forsyningstilsynets første udkast til afgørelse fra september 2019 har Verdo været bevidst om, at der er et mellemværende med varmeforbrugerne i en sag om koncerninterne lån mellem Verdo A/S og Verdo Varme A/S. Dengang vurderede Forsyningstilsynet, at Verdo skulle tilbageføre 124 mio. dkk til varmekunderne.

Forsyningstilsynet har i april 2021 fremsendt et nyt udkast i sagen. Det betyder, at Verdo Varme A/S skal tilbageføre 117 mio. dkk til varmekunderne i Randers for at have opkrævet for høje renter af for store lån mellem Verdo A/S og Verdo Varme A/S i perioden 2013-2019.

”Vi har arbejdet fokuseret på at få afsluttet de historiske sager om varmepriser, og dette udkast til afgørelse fra Forsyningstilsynet er endnu et vigtigt skridt på vejen,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen, CEO i Verdo:

”Vi har afviklet de pågældende lån mellem Verdo A/S og Verdo Varme A/S for at undgå en lignende situation i fremtiden.”

Verdo har nu udkastet i høring, og efter sagen er endelig afgjort, vil Verdo efter nærmere aftale med Forsyningstilsynet sætte tilbageførslen til kunderne i gang. Som i tidligere tilfælde forventer Verdo, at beløbet vil blive tilbageført via reduktion på de fremtidige varmeregninger, sådan som det er praksis i branchen.

Afskrivningsgrundlag bragt i orden
Verdo meddelte i november 2020, at koncernen ville nedskrive værdien af kraftvarmeværket og fjernvarmenettet i Randers på baggrund af sagen om såkaldt regulatoriske anlægsværdi-er.
Nu har Forsyningstilsynet vurderet nedskrivningen i et udkast til afgørelse i sagen.

Vurderingen er, at kraftvarmeværket og fjernvarmenettet - i tråd med Verdo’s tidligere vurde-ring - nedskrives med 448 mio. dkk, hvilket bringer værdien af aktiverne i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Udkastet er endnu et vigtigt skridt for, at Verdo kan komme videre i bestræbelserne på at afslutte åbne sager hos myndighederne.

”Vi har i processen lagt al dokumentation frem, så vi kunne føre en åben proces med myn-dighederne og gøre, hvad der skal til, for at bringe orden i disse historiske forhold,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Det var i forbindelse med sagen, at Verdo konstaterede, at der historisk var blevet foretaget opskrivning af de regulatoriske anlægsværdier i Verdo Varme A/S og Verdo Produktion A/S, som ikke kan indregnes i varmeprisen.

Nedskrivningen er indregnet i koncernens regnskaber og har effekt i årsresultatet for 2020.
Nedskrivningen betyder ikke, at der skal tilbageføres penge til varmekunderne.

”Selvfølgelig påvirker disse sager koncernens økonomi. Samtidig har vi også den finansielle styrke til at drive koncernen videre,” siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

 

For mere information

Nils Gottlieb Johansen

Presseansvarlig

Seneste Verdo-nyheder