Vand til byggemodning eller byggeprojekt

Står du over for en byggemodning?

Står du som bygherre over for en byggemodning, finder du her processen for samarbejdet med Verdo, vores priser, og hvorfor priserne er fastsat, som de er. 

Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt i projektet retter henvendelse til os og informerer os om, hvordan byggemodningsområdet udstykkes, og hvad matriklerne skal bruges til. Sådan sikrer vi den bedste proces for samarbejdet og dit projekt. 

Vores samarbejde i dit projekt 

Her kan du se de forskellige trin projektet omfatter og hvem, der ansvarlig for hvad i hvert trin. 

 

Få det fulde overblik over proces og ansvar i dit samarbejde med Verdo

Download materiale
Flow Byggemodning Verdo 20 42

Udgifter til projektet 

Som bygherre betaler du anlægsudgifterne for forsynings- og stikledningerne i udstykningsområdet. Verdo betaler udgifterne til at anlægge forsyningsledning fra de eksisterende ledninger og frem til udstykningen.

Du betaler altså for antallet af meter forsynings- og stikledning, der lægges, samt et tilslutningsbidrag. Bidraget afhænger af, hvor mange grunde, der skal kobles på vandforsyningen, og betales når stikledning og stophane er afsat på den enkelte grund. Verdo står for udførelsen af arbejdet med lægning af forsyningsledning samt evt. stikledninger og kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betaling, og at betaling sker, så snart forsyningsledningen er anlagt. Prisen for ledninger er billigst mulig efter regning, mens tilslutningsbidraget fastsættes ud fra vores takstblad.

Se mere om vores priser og bestemmelser

Princippet bag prisfastsættelsen

Hos Verdo tror vi på at fastsætte den rigtige pris fra start. Det mener vi giver gennemsigtighed, og er den bedste start på et godt samarbejde.

Se mere om vores priser

Bygherrens Verdo-ABC

Vi gør opmærksom på, at det er formuleringerne i vores Regulativ og i vores Betalingsregler, der er gældende.

Vandmåler til brug for afregning af ejendommens vandforbrug. Vandmåleren er Verdo’s ejendom.

Tilslutning på en forsyningsledning med tilhørende stophane, der evt. er tilgængelig fra terræn.
Drikkevandsledning med stik.
Drikkevandsledning uden afgreninger til stik.
Stikledningsdel på privat grund (ikke en del af Verdo’s ledningsanlæg).
Brønd på privat grund til placering af afregningsmåler.
Ventil, der afspærrer på en stikledning.

Afgrening fra forsyningsledning til skel ved forbruger.

Drikkevandsledning fra vandværk til hovedledning.

Alle installationer fra og med jordledningen, som er omfattet af norm for vandinstallationer, DS 439.

Kontakt os og lad os starte dialogen 

Thomas Drægert Grønning

Distributionsansvarlig

Skal dit projekt også bruge varme, fibernet, byggestrøm og ladestandere?