Klima

Vi sætter et grønt aftryk

Med en klar vision om at skabe grøn energi og bæredygtige løsninger, sigter vi hele tiden mod at sætte et positivt aftryk på miljøet.

Træflis som bæredygtig brændsel

Biomasse er det vigtigste redskab vi har til at ændre atmosfærens indhold af drivhusgasser (CO2). Derfor udnytter vi bæredygtig biomasse til grøn energiproduktion på eget værk og ved salg til andre værker.

I 2009 omlagde vi vores kraftvarmeværk til at være biomassefyret. Ved at anvende biomasse som træflis og træpiller, opnår vi en markant CO2-reduktion, fordi dét CO2, der udledes, opvejes af skovenes CO2-optagelse. Vi har igennem årene tilegnet os særlig stor viden og kendskab til markedet, som vi gerne deler med vores kollegaer i branchen. Vi har blandt andet indgået aftale med Irlands største energiselskab om at forsyne irerne med bæredygtigt træflis, som vi importerer fra Afrika. Hvert år brændes millioner tons overskudstræ i Afrikas industriplantager som affald. Det er vigtige ressourcer, som vi kan bruge til energiproduktion i Europa. Derfor importerer Verdo de ressourcer i form af træflis. Flisen kommer fra certificerede plantager, hvor der ikke fældes mere træ, end plantagen kan reproducere.

Certificeringer

Som det første danske energiselskab blev Verdo i 2015 FSC®-certificeret, og kan nu tilføje endnu et anerkendt certifikat til samlingen. Som det første handelsselskab i verden og den første virksomhed i Danmark fik vi i 2016 nemlig det anerkendte SBP-certifikat. Det globale kvalitetsstempel er endnu et bevis på, at Verdo kan levere træpiller, flis og briketter fra bæredygtige skovområder.

Fortsat effektivisering af kraftvarmeværket

Vi søger hele tiden at effektivisere vores energiproduktion, og senest har vi installeret en varmepumpe på vores kraftvarmeværk i Randers. Med varmepumpen kan vi nu genanvende den ekstravarme, der før gik tabt. Det svarer til opvarmningen af ca. 300 standardhuse. Varmepumpen forventes at øge kraftvarmeværkets virkningsgrad med op til 0,5 procentpoint.

Energibesparelser

Alle selskaber inden for el- og varmedistribution er forpligtet til hvert år at finde og udmønte energieffektiviseringer. Verdo’s samlede målsætning for 2016 var 42.000 MWh svarende til elforbruget i 10.000 husstande. Vi nåede målet for 2016 – med en samlet besparelse på 44.000 MWh.

Grøn strøm

Vi tager ansvar i den globale målsætning om at udfase fossile brændsler. Derfor får alle vores private kunder i hele Danmark grøn strøm uden at betale ekstra. Energinet.dk sikrer, at når vi køber grøn strøm på engrosmarkedet, så er den med garanti grøn – det vil sige produceret på vedvarende energikilder.