Fjernvarme Kundeservice

Her får du svar på spørgsmål om fjernvarme - og alt mulig andet.

ABC om din varmeregning

Abonnement dækker administrationen af din forsyning, og du betaler abonnement til de enkelte selskaber under Verdo. Beløbet går til vedligeholdelse af ledningsnettet, master, målere og målerudstyr, så vi kan sikre en stabil varmeforsyning til dig. 

Aconto er en opsplitning af dit årlige forbrug, og størrelsen på din aconto er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug. Langt de fleste af vores kunder modtager fire acontoregninger om året. Den første acontoregning er inkluderet i din årsopgørelse. Har du betalt for meget, når året er gået, får du pengene fratrukket næste aconto. Har De betalt for lidt, får du en efterregning. 

Da du opkræves for en periode frem i tid, kender Verdo ikke det faktiske forbrug, så aconto er et estimat på forbruget i perioden. Når du kigger på aconto-delen på din faktura, skal du være opmærksom på, hvilken periode aconto dækker.

Denne omkostning dækker opkrævning af din faktura. Størrelsen af gebyret er afhængig af din valgte betalingsmetode.

Afkøling er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem), og den temperatur det forlader anlægget med (retur).

Betaling for manglende afkøling: Ved en gennemsnitlig årlig afkøling under 25 ºC (20 ºC for 1-strengs radiatoranlæg) opkræves i forbindelse med årsafregningen en tillægsbetaling. Tillægsbetalingen beregnes som 1% af den totale kWh-pris (ekskl. afgifter) pr. manglende grads afkøling. En eventuel opkrævning af afkølingstillægget fremgår af din årsopgørelse. 

Arealbetaling – kaldet Effektbidrag efter beregningsareal på vores nye takstblad – er et fast bidrag, som du betaler ud fra boligens størrelse.

Effektbidraget er en betaling for at have fjernvarmesystemet til rådighed (dækker omkostninger til lån, vedligehold, mv.), og er derfor uafhængig af, hvor meget varme du bruger.

Beregningsarealet, der er det antal kvadratmeter du betaler for, fastsættes som ejendommens/BBR-enhedens samlede bolig- og erhvervsareal samt 25 % af kælderareal, der ikke er angivet som bolig- eller erhvervsareal i BBR.

På din årsopgørelse og dine aconto-opkrævninger kan du se dit beregningsareal angivet som ”M2 Bolig (Aktuel saldo = ??? m2)”

For erhverv kan effektbidraget være fastsat ud fra andre beregningsmetoder. Se beskrivelse af dette på vores takstblad.

Beløb til udbetaling er det beløb, du får udbetalt når vi har opkrævet mere i aconto end du har forbrugt. Beløb udbetales enten via en aktiv PBS-aftale eller direkte på din NemKonto. Hvis ikke vi har mulighed for at udbetale beløbet derigennem, skriver vi til dig, da det i så fald er nødvendigt at henvende dig til kundeservice for at få beløbet udbetalt.

Betalingsdato er den dato, hvor du senest skal betale din regning for at undgå, at du bliver rykket og bliver opkrævet rykkergebyr.

Det samlede beløb, som du skal betale for den aktuelle regning. 

Fakturadato er den dato, hvor Verdo har dannet den aktuelle faktura. Der kan gå op til 10 dage, fra Verdo har dannet fakturaen, til du modtager den. 

Fakturanummeret er nummeret på den aktuelle faktura.

 
På en opgørelse angiver faktureret aconto det beløb, du er blevet opkrævet siden forrige opgørelse. Har du boet på adressen i mindre end 12 måneder, er det, hvad du er blevet opkrævet siden indflytningsdatoen. 

Når du flytter, vil du i løbet af 6-8 uger efter flyttedatoen modtage en endelig opgørelse over dit mellemværende med Verdo for det sted, du fraflytter. Har du en aktiv Betalingsservice-aftale, er det er god ide at beholde den, indtil du er slutopgjort. Skal du eksempelvis have penge tilbage, fordi du har indbetalt for et højere forbrug, end det faktiske, får du automatisk pengene udbetalt via din aftale med Betalingsservice.

Flyttegebyr er et gebyr, som Verdo opkræver på din flytteopgørelse. Gebyret dækker de administrative meromkostninger, som en flytning medfører.

Hvis du har indbetalt mere, end du har forbrugt, vil dit tilgodehavende blive tilbagebetalt. Tilgodehavende udbetales via en aktiv Betalingsservice-aftale eller direkte på din NemKonto, såfremt vi har dit CPR/CVR. Har vi ikke disse oplysninger, skriver vi til dig og beder dig rette henvendelse til kundeservice for at få udbetalt dit tilgodehavende.

Forbrugsudviklingen er en grafisk oversigt over dit forbrug i de seneste tre år på hhv. el, vand og/eller varme. Du skal være opmærksom på, at tallene er beregnede tal. Det betyder, at tallene er en vurdering af dit forbrug i præcis 12 måneder. Forbruget i din årsopgørelse er opgjort som forskellen mellem dine to sidste måleraflæsninger, og dem er der ikke nødvendigvis præcis 12 måneder imellem.

Installationsnummer er et nummer, som dækker over hele din installation. Din installation kan bestå af en eller flere målere.

Kontraktnummeret er et unikt nummer, der dækker over den aftale, vi har om at levere el, vand og/eller varme på adressen. Det er dit kontraktnummer, du skal anvende, når du tilmelder fakturaen til Betalingsservice 

Kundenummer er din identifikation hos Verdo. Når du kontakter Verdo, letter du vores arbejde, hvis du har dit kundenummer parat. Du skal også bruge kundenummeret, når du logger ind på Mit Verdo. 
 

Mit Verdo er et selvbetjeningsunivers, hvor du kan følge dit forbrug, finde regninger, tilmelde notifikationer mm. Download Mit Verdo som app eller log på via pc. Du skal bruge dit NemId eller nøglefil for at logge ind.

Første gang du logger ind, skal du lave en kobling mellem dit NemId/nøglefil og dit kundeforhold. Start med at indtaste dine NemId/nøglefils oplysninger på Mit Verdo. Derefter bliver du bedt om at rekvirere en engangskode. Dette gør du ved at indtaste dit kundenr og mailadresse. Vær opmærksom på, at du skal indtaste den mailadresse som er tilknyttet dit kundeforhold, for at du kan få tilsendt din engangskode på mail. Tjek i mappen uønsket post, hvis mailen med din autogenererede engangskode ikke dukker op i løbet af 5-10 minutter. Derefter indtaster du kundenr og engangskode i Mit Verdo. Fremadrettet kan du nøjes med at logge ind med dine NemId oplysninger.

Målernummeret er nummeret på din vand- eller varmemåler. Hvis du får udskiftet din måler, vil du også få et nyt målernummer. 

Opgørelsen viser dit forbrug for en given periode. Har du brugt mere, end du har betalt for i aconto, vil differencen blive opkrævet på opgørelsen. Har du brugt mindre end forventet, modregnes beløbet på din næste aconto. På opgørelsen kan du se datoen for og visningen på din tidligere måleraflæsning, samt den nye aflæsningsdato og visning. Vær opmærksom på, at el opgøres efter hver periode. Det vil sige, at du modtager en opgørelse på el på hver regning (pr. kvartal eller måned), mens vand og varme opgøres én gang årlig – ved årsskiftet. 

Rykkergebyret er det gebyr, du bliver opkrævet, hvis du betaler efter den angivne betalingsdato. Betaler du fortsat ikke, risikerer du at få lukket for din forsyning.

Anvender du Betalingsservice til at betale dine fakturaer, gør du livet lettere for både dig selv og for Verdo. Du skal bruge dit kontraktnummer samt Verdos Betalingsservice-oplysninger, som du finder på forsiden af din seneste regning. Tilmeld Betalingsservice her.

Søger du svar om tilbagebetalingen i Randers:

Verdo afslutter varmesagerne før tid

Spørgsmål og svar
Fjernvarme generelt

 • Hvad er fjernvarme?        

  Fjernvarmen er en kollektiv opvarmningsform, hvor alle kunderne deles om de samme produktionsanlæg, der sender varmen ud til bygningerne gennem et system af fjernvarmerør gravet ned i gaderne. Det gør fjernvarme til en fleksibel og effektiv opvarmningsform, hvor mange forskellige energikilder kan udnyttes.

  Traditionelt har fjernvarme i høj grad været spildvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding. I dag der fuld gang i en omstilling til mange forskellige energikilder i fjernvarmeselskaberne, da el i højere grad produceres af vindmøller, og mange kraftvarmeværker derfor skal udfases. De nye energikilder kan f.eks. være store varmepumper, spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg, geotermi og bæredygtig biomasse som træflis.

  I 2021 var fjernvarmen i Randers 99 % CO2-neutral og i Herning var tallet 91%.

  Der er fjernvarme i 1,8 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

 • Hvornår er fjernvarme det bedste valg?        

  Har du et oliefyr, eller bruger du naturgas, er det ofte både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Bor du i et landområde uden fjernvarme, er varmepumpe et godt alternativ.

  Elvarme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er der mange penge at spare ved at skifte eller supplere med en anden varmekilde. Dog kan der være høje investeringsudgifter ved at skifte væk fra elvarme, da der skal installeres et vandbåret varmesystem i huset i form af radiatorer eller gulvvarmeslanger.

 • Hvor nemt er fjernvarmen?        

  Fjernvarme er nok den nemmeste opvarmningsform med færrest forstyrrelser og bekymringer for dig som forbruger. Fjernvarmeunitten (boksen med installationen inde i dit hus) fylder ikke mere end et overskab og er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét.

  Der er ingen lovpligtige serviceeftersyn på fjernvarme, som der er på gasfyr og varmepumper. Fjernvarmeunitten kræver minimal vedligehold og har typisk en levetid over 25 år. Skulle der opstå fejl på anlægget, er det normalt forholdsvist simpelt og billigt at reparere.

  Når du har fjernvarme, er det os ved Verdo, der har ansvaret for, at der kommer varme frem til din bolig. Du skal bare indstille temperaturen i huset - eller åbne for den varme hane.

 • Hvor grøn er fjernvarmen fra Verdo?        

  Fjernvarmen fra Verdo var i 2021 baseret på 99 % vedvarende CO2-neutrale energiformer i Randers og 91 % i Herning. Den produceres hovedsageligt på de to kraftværker Randers Kraftvarmeværk og Herningværket, som begge anvender certificeret bæredygtig biomasse i form af træflis og træpiller. Kraftværkerne producerer både el og fjernvarme på samme tid, hvilket giver en meget effektiv udnyttelse af energien i biomassen. I fremtiden forventer vi, at der løbende vil komme flere forskellige vedvarende energikilder ind i produktionen, eksempelvis overskudsvarme fra industri og store varmepumper, der kan anvende strøm fra vindmøller og solceller.
  Et standardhus med et varmeforbrug på 18.100 kWh (1650 kubikmeter gas) kan spare ca. 3,4 tons CO2 årligt ved at skifte fra ren naturgas til fjernvarme fra Verdo. Det svarer til at køre omkring 25.000 km i en personbil.

  Se vores miljødeklarationer med informationer om brændselsforbrug og drivhusgasudledninger.

 • Hvordan skal fjernvarme produceres i fremtiden?        

  Traditionelt har fjernvarme hovedsageligt været udnyttelse af spildvarme fra elproduktionen på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg. I dag sker en omstilling af elproduktionen til flere vindmøller, solceller og udlandsforbindelser og de fleste kraftværker forventes at blive udfaset. I fremtiden bliver opgaven derfor at producere fjernvarmen på flere forskellige vedvarende energikilder i samspil med den varierende elproduktion.

  Vi er i Verdo ved at undersøge, hvilke anlæg vi i fremtiden skal investere i. Det er en kompliceret opgave, da vi ud over hensynet til klimaet også skal tænke på forsyningssikkerhed og økonomisk robusthed i forhold til ukendte markedsvilkår om f.eks. 20-30 år. Den nuværende energikrise forsaget af bl.a. manglen på russisk gas og tørke flere steder i Europa viser tydeligt, at disse overvejelser er meget vigtige.

  Nogle af de teknologier, som vi undersøger er:

  • Store varmepumper, der kan udnytte grøn strøm fra vindmøller og solceller.
  • Spildvarme fra industri, datacentre og power-to-x anlæg*.
  • Mindre biomassekedler eller kraftvarmeværker, der kan anvende bæredygtig træflis og forskellige typer affaldsbiomasse.
  • Store varmelagre, hvor energien kan gemmes - f.eks. når der er overskud af vindmøllestrøm.
  • Geotermi, hvor man udnytter varmen i undergrunden ved at pumpe varmt vand op fra 1-2,5 km dybde.
  • Store solvarmeanlæg.
  • Reserve- og spidslastkedler, der kan køre på biogas.

 • Hvornår skal olie- og gasfyr være udfaset?        

  Det har siden 2013 været ulovligt at installere oliefyr i nye bygninger, og fra 2016 har det ligeledes været forbudt at udskifte et gammelt oliefyr med et nyt, hvis det er muligt at skifte til fjernvarme eller naturgas. 

  Det er ikke ulovligt at installere nye naturgasfyr, såfremt man bor i et område godkendt til det af kommunen. Men den politiske ambition er, at der fra 2035 ikke længere er boliger, der opvarmes med gas.

 • Hvor bæredygtigt er biomasse?        

  Biomasse kan være forskellige typer af organisk materiale, der kan brændes i stedet for kul, gas og olie, når man skal producere fjernvarme og el. Det vigtige er, at biomassen er vedvarende - altså at naturen kan nå at genskabe samme mængde, som vi bruger. Skovbiomasse skal derfor komme fra certificerede, bæredygtige skove, hvor træerne genplantes og man aktivt opretholder økosystemet og beskytter biodiversiteten.  

  Eksempler på bæredygtig biomasse er:

  • Halm fra landbruget.
  • Træflis eller træpiller fra bæredygtig skodrift, hvor udtyndingstræ og resterne fra skovning og produktion af tømmer mm. anvendes.
  • Restprodukter fra fødevareproduktion.

  Bæredygtig biomasse kan derfor være et grønt alternativ til fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Tilmed kan en del biomasse produceres lokalt i Danmark, hvilket giver god forsyningssikkerhed.

  Siden 2014 har el- og fjernvarmebranchen haft en frivillig brancheaftale med krav til certificeret bæredygtig biomasse. I 2021 blev der implementeret lovkrav til brugen af bæredygtig biomasse, som kontrolleres af Energistyrelsen. Læs mere på Energistyrelsens side om bæredygtig biomasse.

  Se vores rapporter med dokumentation for brug af bæredygtig biomasse på denne side.

Se alle spørgsmål og svar

Ring 7010 0230

Mandag - torsdag 8:00 - 16:00
Fredag 8:00 - 15:30

Du kan skrive til os på følgende e-mail:
Randers: varmeranders@verdo.com
Herning: varmeherning@verdo.com

Du er også velkommen til at kontakte os via Facebook messenger.

 • Find os på sociale medier: