Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Verdo Energy Systems Sp. z o.o.
os. Stawki 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. +48 41 242 19 70

DANE OSOBOWE

„Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L/119/1)
(dalej „RODO”).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w osobnej zakładce: Przetwarzanie Danych Osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane dla potrzeb rekrutacji

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od osób aplikujących. Zbieramy dane osobowe potencjalnych pracowników i współpracowników, którzy są zainteresowani nawiązaniem stosunku pracy z nami bądź podpisaniem umowy o współpracy, obejmujące: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również innego rodzaju dane zamieszczane dobrowolnie przez kandydatów w nadsyłanych CV, w tym: zainteresowania, umiejętności, znajomość języków obcych, zdjęcia, miejsce zamieszkania. Przekazanie przez Odwiedzającego (w tym przez Pana/Panią – jeżeli dotyczy) danych osobowych, o których mowa wyżej, jest w pełni dobrowolne. Z drugiej jednak strony przekazanie danych osobowych obejmujących co najmniej imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej jest konieczne w celu umożliwienia kontaktu z naszej strony z Odwiedzającym. Co więcej, niepodanie danych osobowych w zakresie wskazanym
w kodeksie pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) uniemożliwi nam rozpoczęcie procesu rekrutacji.

Dane zbierane w trakcie realizacji umów handlowych

Przetwarzamy dane osobowe osób, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe, w tym dane naszych klientów, podwykonawców i dostawców uzyskane w ramach podpisanych umów handlowych. W umowach zawieranych z naszymi klientami, podwykonawcami i dostawcami przetwarzamy dane osobowe pracowników, klientów, podwykonawców i dostawców tj. dane osób odpowiedzialnych za projekt, osób wyznaczonych do kontaktu, osób upoważnionych do reprezentacji stron umowy. Zazwyczaj są to dane osobowe ograniczające się do imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska, numeru uprawnień zawodowych, danych kontaktowych. Jako Administrator pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od podmiotów, z którymi pozostajemy w relacjach handlowych, zobowiązując się jednocześnie do nieprzetwarzania ich do innych celów.

Dane zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą

Przetwarzamy także dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy z nami, na przykład w formie wymiany wizytówek, w formie ustnej podczas rozmowy telefonicznej lub w drodze wymiany korespondencji elektronicznej. Każda z tych osób przekazuje nam swoje dane osobowe w sposób dobrowolny i wyłącznie do celów biznesowych. Zazwyczaj są to dane osobowe ograniczające się do imienia, nazwiska, zajmowanego stanowiska, danych kontaktowych.
Podanie przez zainteresowane osoby swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak w celu umożliwienia nam nawiązania współpracy i w konsekwencji ewentualne podpisanie umowy, przekazanie danych osobowych jest konieczne w zakresie obejmującym co najmniej: imię i nazwisko, numer telefonu, zajmowane stanowisko.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane dla potrzeb rekrutacji

Prowadzenie przez nas działań rekrutacyjnych, w szczególności tworzenie bazy osób zainteresowanych zatrudnieniem lub współpracą z nami, możliwość odpowiadania na wiadomości przesyłane przez Odwiedzających za pośrednictwem Serwisu (zakładka Kontakt) i archiwizowanie korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4.1.1. jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta w każdej chwili może być wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na nasze prawo do przetwarzania danych osobowych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4.1.2 powyżej jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane zbierane w trakcie realizacji umów handlowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów handlowych, tj. umów zawieranych z klientami, podwykonawcami, dostawcami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu zawodowego, propozycji współpracy, wymiany handlowej, wymiany informacji gospodarczych i poszukiwania wzajemnych korzyści gospodarczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są dostępne dla naszych pracowników i współpracowników, którzy są do tego odrębnie upoważnieni. Dane osobowe mogą być przekazywane dla celów podatkowych, rachunkowych, statystycznych podmiotom przetwarzającym na nasze zlecenie, przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanej
z nami umowy oraz wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów. Poszczególne spółki Verdo działające jako administratorzy danych mogą przekazywać dane osobowe spółce macierzystej Verdo, która przetwarza je w imieniu innych spółek.  Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich (poza obszar EOG).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe przez czas określony przez odpowiednie przepisy prawa.

Dane kontaktowe – do upływu okresu przedawnienia roszczeń, przedawnienia zobowiązań podatkowych, przy czym obowiązuje dłuższy z powyższych terminów.

Dane biznesowe – do czasu cofnięcia zgody.

Jeżeli okres takiego przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzamy je tak długo, jak długo istnieje jednocześnie podstawa prawna i cel dla ich przetwarzania. Usuwamy dane niezwłocznie po otrzymaniu informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie lub o wyrażeniu sprzeciwu, a także po ustaniu celu ich przetwarzania.

Dane osobowe potencjalnego pracownika lub współpracownika otrzymane w związku z prowadzoną rekrutacją usuwamy po zakończeniu rekrutacji. Jeżeli potencjalny pracownik lub współpracownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych także do celów przyszłych rekrutacji, jego dane osobowe są usuwane po upływie 3 lat od dnia wyrażenia zgody.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ PRZETWARZANIU

Jako osoba, której dane przetwarzamy ma Pan/Pani prawo zgodnie z art. 15-22 RODO do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Żądania sprostowania danych osobowych,
  • Usunięcia danych osobowych,
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo w zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody bądź w ramach świadczonej usługi/wykonywania umowy przysługuje Panu/Pani prawo do:

  • Wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • Przeniesienia danych (w zakresie technicznie możliwym).