Leverings- og
abonnementsbetingelser  

Gældende fra 09. november 2020

1. PARTERNE
Disse leverings- og abonnementsbetingelser (”Abonnementsbetingelserne”) finder anvendelse ved kundens (”kunden”, ”dig”, ”din” eller ”du”) aftale om køb af et Verdo Charge-abonnement på www.verdo.dk/charge (”Hjemmesiden”), og indgås med:

Verdo Teknik A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
CVR-nummer: 25481992
E-mail: kunde@verdo.com
Telefonnummer: 7010 0230
(”Verdo Charge”)

2. BESTILLING
I forbindelse med bestillingen på Hjemmesiden skal du oplyse navn, e-mail, adresse og telefonnummer. Umiddelbart efter du har gennemført bestillingen, modtager du en e-mail med bekræftelse på, at Verdo Charge har modtaget din bestilling. Herefter kontakter Verdo Charge dig telefonisk for at aftale en installationsdato samt drøfte, om du opfylder betingelserne for en standardinstallation. I forlængelse af den telefoniske drøftelse sender Verdo Charge dig en e-mail med en ordrebekræftelse og en faktura for installationen.

Der er mellem dig og Verdo Charge først indgået en bindende aftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse. Aftalen mellem dig og Verdo Charge består af ordrebekræftelsen, Abonnementsbetingelserne og Vilkår for standardinstallation (bilag 1) (herefter samlet kaldet ”Abonnementsaftalen”).

Abonnementsaftalen kan kun indgås på dansk. Verdo Charge opbevarer ikke den indgåede Abonnementsaftale. Verdo Charge anbefaler derfor, at du selv gemmer alle dokumenter i relation til Abonnementsaftalen.

3. ABONNEMENTET

3.1 Generelt
Et Verdo Charge-abonnement består af:

installation og løbende brug af en ladestander inklusive målertavle,
én Plugsurfing ladebrik
Verdo Charge-abonnementet inkluderer det kWh-forbrug pr. måned, som fremgår af din ordrebekræftelse. Ikke-forbrugte kWh kan ikke overføres til næste måned. Når du har opbrugt det inkluderede kWh-forbrug, takseres dit efterfølgende merforbrug med 1,75 kr. pr. kWh. Verdo Charge garanterer ikke, at det kWh-forbrug, der er inkluderet i Verdo Charge-abonnementet, svarer til det anslåede antal km pr. år, der fremgår af Hjemmesiden, da dette afhænger af bil, kørselsmønster mv. Det anslåede antal km pr. år er udtryk for en gennemsnitsberegning, du kan se her.

3.2 Ladestanderen
3.2.1 Adgang til ladestanderen mv.
Verdo Charge er berettiget til at få adgang til ladestanderen, målertavlen, din el tavle og øvrige relevante installationer på installationsadressen for at foretage installation, løbende reparationer, håndtering af fejlmeldinger og nedtagning, der er nødvendige af hensyn til opfyldelsen af Abonnementsaftalen.

Får Verdo Charge ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, eller arbejder eller kører Verdo Charge på anden måde forgæves, er Verdo Charge berettiget til at fakturere dig herfor i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der kan findes på Hjemmesiden

3.2.2 Installation
Efter aftale med dig installerer og tilslutter Verdo Charges autoriserede installatører en ladestander og en målertavle på din adresse til brug for opladning af elbiler. Verdo Charge kontakter dig pr. telefon med henblik på at aftale installationstidspunktet. Tidspunktet for installationen vil normalt være efter udløb af fortrydelsesretten, jf. punkt 9.1. Hvis du ønsker, at installationen skal foretages inden udløbet af fortrydelsesretten, jf. punkt 9.1, kan dette aftales mellem dig og Verdo Charge, mod at du frasiger dig fortrydelsesretten, når leveringen eller installationen er udført, jf. punkt 9.2.

Du er ansvarlig for, at eventuelle tilladelser fra tredjemand (f.eks. ejeren af ejendommen) er opnået, inden vi påbegynder installationen. Installationen sker i overensstemmelse med Vilkår for standardinstallation (bilag 1).
De betingelser, der fremgår af Vilkår for standardinstallation (bilag 1), skal være opfyldt, før ladestanderen kan installeres til prisen for en standardinstallation. Hvis du ikke opfylder betingelserne, kan der være yderligere omkostninger forbundet med installationen, og Verdo Charge vil derfor udarbejde et nyt tilbud til dig.

Hvis det er aftalt, at Verdo Charges autoriserede installatør skal foretage en standardinstallation, men det i forbindelse med installationen står klart, at betingelserne i Vilkår for standardinstallation (bilag 1) ikke er opfyldt, vil der være ekstra omkostninger forbundet med installationen, idet den ikke kan gennemføres som en standardinstallation. I sådanne tilfælde vil installatøren give dig et nyt tilbud på omkostningerne forbundet med installationen, som du skal godkende, inden arbejdet påbegyndes. Hvis du ikke accepterer Verdo Charges tilbud på det ekstraarbejde, der er forbundet med en installation, og ladestanderen derfor ikke installeres, fakturerer vi dig alligevel for installatørens medgåede tid i forbindelse med besøget.

3.2.3 Anvendelse af ladestanderen
Du må alene benytte ladestanderen til opladning af elbiler.
Du må benytte ladestanderen til opladning af flere biler i din husstand, men ladestanderen kan alene oplade én bil ad gangen. Ved din husstand forstås de personer, som har folkeregisteradresse på den adresse, hvor ladestanderen er installeret (”Husstand”).
Du må ikke tilslutte andet udstyr til ladestanderen end de elbiler, der følger standarder for stik og opladning som oplyst på ordrebekræftelsen eller på Hjemmesiden. Tilslutning af andet udstyr kan indebære sikkerhedsmæssige risici, som Verdo Charge ikke kan gøres ansvarlig for.

Verdo Charge har ejendomsretten til ladestanderen, målertavlen og Verdo Charges eventuelle øvrige udstyr. Du må som kunde ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte m.v.) Verdo Charges udstyr eller foretage indgreb i disse. Du er desuden ansvarlig for ødelæggelse, forringelse ud over almindeligt slid og ælde, beskadigelse, bortkomst eller tyveri af Verdo Charges ladestander, målertavle og eventuelt øvrigt udstyr, og du skal dække Verdo Charges eventuelle omkostninger forbundet hermed.

Du må ikke foretage indgreb i ladestanderen eller påføre adaptere m.v., som ikke er godkendt af Verdo Charge. Du må ej heller bryde plomberinger på ladestanderen eller fjerne ladestanderens typebetegnelse, fabrikationsnummer, pin, serienummer eller lignende, der benyttes til at identificere ladestanderen. Det samme gælder for øvrigt udstyr tilhørende Verdo Charge. Brud bliver betragtet som indgreb i ladestanderen og vil medføre, at du som kunde skal betale erstatning for ladestanderen og relaterede omkostninger. Du skal godtgøre Verdo Charges tab i ovennævnte tilfælde.

3.2.4 Fejlmelding og reparationer
Du skal straks underrette Verdo Charge, hvis ladestanderen eller målertavlen ikke fungerer. Fejlmeldinger kan indgives hele døgnet til 7010 0230. Du er forpligtet til at sikre, at Verdo Charge med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til ladestanderen, målertavlen, din eltavle og øvrige relevante installationer på installationsadressen.

Fejlsøgning påbegyndes som udgangspunkt ved første henvendelse. Hvis der opstår fejl, retter Verdo Charge fejlen hurtigst muligt og i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag til fredag kl. 08.00 til kl. 16.00). Er fejlen opstået som følge af fejl i ladestanderen, målertavlen eller andre af Verdo Charges installationer, rettes fejlen uden omkostninger for dig.

Hvis du er skyld i unødigt udkald eller unødig fejlretning, forbeholder Verdo Charge sig retten til at fakturere dig herfor. Hvis du melder en fejl, og det viser sig, at fejlen er i bilen, eller at fejlen på anden måde ikke ligger hos Verdo Charge eller Verdo Charges udstyr, er Verdo Charge ligeledes berettiget til at fakturere dig herfor.
Reparationer af ladestanderen må alene udføres af Verdo Charges autoriserede reparatører.

3.2.5 Flytning
Ved flytning kan du anmode Verdo Charge om at flytte og installere ladestanderen og målertavlen på den nye adresse mod betaling i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der kan findes på Hjemmesiden.

Hvis du flytter, og tilsvarende ladestander ikke etableres på din nye adresse, skal du betale for dit abonnement i den eventuelle resterende bindingsperiode, medmindre den nye beboer på din gamle adresse har overtaget dit abonnement, og overdragelsen er godkendt af Verdo Charge, jf. punkt 3.4.

3.2.6 Nedtagning og tilbagetagelse
Ved Abonnementsaftalens ophør, jf. punkt 4 og 11, afmonteres og nedtages ladestanderen, målertavlen og eventuel andet af Verdo Charges udstyr af Verdo Charges autoriserede reparatører mod betaling af det gebyr, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på Hjemmesiden. Verdo Charge giver dig besked senest 48 timer inden afmontering og nedtagning af ladestanderen. Verdo Charge efterlader kabler og stikledninger i jord eller væg i afsluttet og sikker tilstand.

Efterreparationer af vægge mv. i forbindelse med Verdo Charges afmontering påhviler dig og sker for din egen regning.

Verdo Charge er i tilfælde af Abonnementsaftalens ophør berettiget til at tilbagetage ladestanderen, målertavlen samt andet af Verdo Charges udstyr.

3.2.7 Godtgørelse
Hver måned får du godtgjort de forbrugte kWh timer på ladestanderen. Tilbagebetalingssatsen for 2. kvartal af 2021 er 2,10 kr. inkl. moms per kWh brugt til opladning på ladestanderen. Godtgørelsen for 2. kvartal af 2021 består af en elafgiftsrefusion som udgør 1,12 kr. per kWh samt en tilbagebetalingssats på 0,98 kr. per kWh.

Verdo Charge forbeholder sig retten til at tilpasse tilbagebetalingssatsen hvert kvartal, så den svarer til markedsvilkårene. Det betyder, at tilbagebetalingssatsen både kan gå op og ned. Godtgørelsen har således sammenhæng med elpriserne på markedet, men har ingen reel sammenhæng med den faktiske elpris fra din el leverandør og kan således være højere eller lavere end denne.

Elafgift-andelen bliver refunderet af Verdo Charge, så længe Verdo Charge kan benytte refunderingen af elafgift til opladning af elbiler som er fastsat af Skatteministeriet. Verdo Charge kan ikke refundere elafgiften, hvis du har solceller, jordvarme eller anden vedvarende energiproduktion på den adresse, hvor ladestanderen installeres. Du er forpligtet til at oplyse Verdo Charge herom i forbindelse med bestilling af Charge-abonnementet på Hjemmesiden. Selvom du ikke får refunderet elafgiften, modtager du stadigvæk en tilbagebetalingssats fra Verdo Charge på 0,98 kr. per kWh forbrugt på ladestanderen.

Godtgørelse kan alene modregnes, hvis du er tilmeldt betalingsservice.

3.3 Plugsurfing ladebrik
Når du indgår en Abonnementsaftale, får du en Plugsurfing ladebrik, som du kan anvende, hvis du ønsker at lade din elbil op ved hjælp af Plugsurfings offentligt tilgængelige ladestandere.
Verdo Charge betaler oprettelsesgebyret for ladebrikken, men du skal selv oprette dig som bruger hos Plugsurfing og betale for de kWh, du bruger på Plugsurfing ladestandere. Du indgår aftalen om brug af Plugsurfing ladebrik og ladestandere med Plugsurfing i henhold til Plugsurfings betingelser herfor. Du får ikke refusion eller godtgørelse fra Verdo Charge for de kWh, du lader på Plugsurfings ladestandere.

3.4 Overdragelse af Abonnementsaftalen
Du kan med et forudgående, skriftligt samtykke fra Verdo Charge overdrage Abonnementsaftalen til tredjemand. Hvis du ønsker at overdrage Abonnementsaftalen til en anden person, skal du kontakte kunde@verdo.com, som vil oplyse dig om, hvordan overdragelsen kan ske. Du kan ikke overdrage din Abonnementsaftale, så længe du har ubetalte fakturaer, der har overskredet forfaldsdatoen.

Verdo Charge har uden kundens samtykke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen til tredjemand.

4 BINDINGSPERIODE, OPSIGELSE OG ÆNDRING

4.1 Bindingsperiode og opsigelse
Abonnementsaftalen er uopsigelig i 5 måneder efter dennes indgåelse. Herefter kan du opsige Abonnementsaftalen med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned. Abonnementsaftalen har således en bindingsperiode på 6 måneder. Opsigelse eller ændring af Abonnementsaftalen skal ske til kunde@verdo.com og vil blive bekræftet i form af en ordrebekræftelse.

Verdo Charge kan opsige Abonnementsaftalen med 3 måneders varsel. Verdo Charge kan ændre Abonnementsaftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.

4.2 Skift mellem Verdo-Charge-abonnementerne
Du kan gratis opgradere dit abonnement til et dyrere Verdo Charge-abonnement, som du finder på Hjemmesiden, men hvis du ønsker at nedgradere til et billigere Verdo Charge-abonnement, kan abonnementsskiftet tidligst ske efter 3 måneder, da hver Verdo Charge-abonnement har en bindingsperiode på 3 måneder, som dog ikke gør sig gældende ved et skift til et dyrere Verdo Charge-abonnement. Du skifter Verdo Charge-abonnement ved at kontakte kundeservice eller skrive til kunde@verdo.com. Abonnementsskiftet sker den 1. i måneden efter. Du modtager en bekræftelse på mail, når abonnementsskiftet er registreret, som efterfølgende vil udgøre din nye ordrebekræftelse.

5 PRISER OG GEBYRER
Verdo Charges priser og gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste på Hjemmesiden.

Alle priser og gebyrer er i danske kroner inkl. moms. 

6 BETALING
Du vil modtage en faktura for installationen af ladestanderen sammen med ordrebekræftelsen.
Løbende betalinger for Charge-abonnementet sker bagud for hver kalendermåned. Du vil modtage fakturaer den 1. i måneden.
Godtgørelsen jf. punkt 3.2.7 kan alene ske hvis du er tilmeldt Betalingsservice.
Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, bliver din faktura pålagt et faktureringsgebyr på 49 kr. pr. betaling. Gebyret bliver dog ikke opkrævet på den første faktura. Ved tilmelding til Betalingsservice skal den tilsendte faktura betales, hvorefter kommende betalinger opkræves via Betalingsservice. Betaling via Betalingsservice er pålagt et administrationsgebyr på 9 kr.
Hvis Abonnementsaftalen indgås midt i en kalendermåned, sker afregningen forholdsmæssigt for den resterende del af kalendermåneden. Perioden og beløbet fremgår af den første faktura, du modtager.

Hvis du er el-kunde hos Verdo, modtager du en samlet faktura, der omfatter både dit Charge-abonnement og dit elforbrug. Ved manglende betaling kan vi opkræve renter, rykkergebyrer mv. efter renteloven.

7 KREDITVURDERING OG KRAV OM FORUDBETALING ELLER SIKKERHEDSSTILLELSE
Verdo Charge kan i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftalen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af dig, herunder indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.

Verdo Charge kan i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftalen eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling eller kræve, at du stiller sikkerhed for dine forpligtelser i henhold til Abonnementsaftalen.

8 ÆNDRING AF ABONNEMENTSBETINGELSERNE
Du vil via Hjemmesiden blive varslet om ændringer af Abonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer, såsom ændringer i priser eller ændring af den del af godtgørelsen, der udgøres af elprisen, vil du modtage meddelelse herom via e-mail med minimum 30 dages varsel. I sådanne tilfælde kan du opsige Abonnementsaftalen med 14 dages varsel til ophør samtidig med ændringens ikrafttræden. Ved forsat brug af Verdo Charge-abonnementet efter vilkårsændringen er trådt i kraft, accepterer du de ændrede vilkår.

Verdo Charge kan løbende foretage ændringer i Abonnementsbetingelserne, der udelukkende er til din fordel, uden forudgående varsel. Priser og gebyrer reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Prisregulering får virkning fra og med januar måned.

9 FORTRYDELSESRET

9.1 14 dages fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret. Din fortrydelsesret udløber 14 dage efter den dag, du indgik Abonnementsaftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra indgåelsen af Abonnementsaftalen til at give Verdo Charge besked om, at du vil fortryde indgåelsen af Abonnementsaftalen. Du kan give Verdo Charge besked om, at du vil fortryde indgåelsen af Abonnementsaftalen ved at sende en mail til kunde@verdo.com eller benytte standardfortrydelsesformularen, som findes under punkt 17. Efter modtagelsen af fortrydelseserklæringen, vil Verdo Charge straks sende en mail eller et brev med en bekræftelse på, at have modtaget beskeden.

9.2 Fortrydelsesrettens ophør
Hvis du ønsker ladestanderen installeret inden udløbet af fortrydelsesretten, beder Verdo Charge om at du skriftligt accepterer, at fortrydelsesretten bortfalder, når Verdo Charge har påbegyndt leveringen eller installationen af ladestanderen,

9.3 Tilbagebetaling af betalte beløb
Hvis du fortryder indgåelsen af Abonnementsaftalen, får du dine penge tilbage. Verdo Charge refunderer betalte beløb til din konto senest 14 dage fra den dag, hvor Verdo Charge har modtaget din besked om, at du vil fortryde indgåelsen af Abonnementsaftalen.

Hvis du udnytter din fortrydelsesret, kan du pålægges at betale for den del af ydelserne, som er leveret, inden fortrydelsesretten udøves, hvis levering af ydelserne på din udtrykkelige anmodning er påbegyndt, inden fortrydelsesfristens udløb.

10 REKLAMATIONSRET OG KLAGEADGANG
Hvis du som forbruger vil reklamere over Charge-abonnementet, skal du kontakte Verdo Charge ved at sende en mail til: kunde@verdo.com eller ringe på tlf.: 7010 0230. Verdo Charge anbefaler, at du reklamerer over Verdo Charge-abonnementet så hurtigt som muligt, efter du opdager manglen.

Købelovens mangelsregler finder ikke direkte anvendelse på Verdo Charge-abonnementet.
Hvis det ikke lykkes Verdo Charge at finde en løsning, kan du sende en klage til:
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her.

Ved indgivelse af en klage skal du angive Verdo Charges e-mailadresse: kunde@verdo.com.

11 MISLIGHOLDELSE
Verdo Charge kan ophæve Abonnementsaftalen uden varsel, hvis du væsentligt misligholder den. Hvis Verdo Charge ophæver Abonnementsaftalen på grund af væsentlig misligholdelse, vil du ikke få refunderet allerede betalte beløb.

Der er f.eks. tale om væsentlig misligholdelse, hvis du og/eller nogen i din Husstand:
• Benytter Verdo Charge-abonnementet i erhvervsøjemed.
• Deler Verdo Charge-abonnementet med andre end medlemmerne af din Husstand.
• Bruger udstyr, der ikke er godkendt eller beregnet til tilslutning til ladestanderen, foretager indgreb i ladestanderen eller i øvrigt anvender ladestanderen i strid med punkt 3.2.3.
• Disponerer over ladestanderen i strid med Abonnementsbetingelserne (f.eks. sælger, udlejer eller pantsætter ladestanderen).
• Afskærer os fra at få adgang til ladestanderen og/eller andre installationer i forbindelse med fejlsøgning, reparation mv.
• Har afgivet urigtige oplysninger ved Abonnementsaftalens indgåelse eller undlader at meddele relevante ændringer, f.eks. adresseændring eller ændring af e-mailadresse.
• Undlader at betale forfaldne fakturaer efter forudgående rykkerprocedure.
• Undlader at opfylde vores krav om sikkerhedsstillelse.
• Tages under konkursbehandling, rekonstruktion, gældssanering, betalingsstandsning, åbning af akkordforhandling, anden lignende insolvensbehandling, eller oplever væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt.

I tilfælde af væsentlig misligholdelse er Verdo Charge berettiget til at afbryde din adgang til at benytte Verdo Charge-abonnementet eller begrænse din mulighed for at bruge Verdo Charge-abonnementet. Hvis du ændrer det forhold, der gav anledning til afbrydelsen eller begrænsningen, og betaler eventuel forfalden gæld, kan Verdo Charge efter anmodning fra dig genåbne adgangen til Verdo Charge-abonnementet. Hvis du har misligholdt Abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny Abonnementsaftale med os, før gælden er betalt.

12 VERDO CHARGES ANSVAR
Verdo Charge er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, dog med følgende begrænsninger, idet vi ikke er ansvarlige for følgende:
• Tab der skyldes at du, nogen i din Husstand eller andre, du bærer ansvaret for, ikke har overholdt vores anvisninger, eller hvor disse uberettiget har tilsluttet andet udstyr eller i øvrigt anvendt ladestanderen i strid med punkt 3.2.3 eller beskadiget denne.
• Tab der er dækket af en forsikring
• Krav fra din eventuelle udlejer. Ethvert mellemliggende mellem dig og udlejer, herunder i forhold til installation og nedtagning, er Verdo Charge uvedkommende.
• Følgeskader og indirekte tab, herunder tab som følge af at ladestanderen ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. Verdo Charge har intet ansvar for brugerfejl, fejlopladning, virus, m.v.
• Tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af ladestanderen og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der: (a) skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller (b) er pålagt af myndighederne, medmindre Verdo Charge har forsømt at begrænse ulemperne herved.
• Tab som følge af myndighedskrav, som er opstået efter ladestanderens installation.
• Fejl, nedbrud, forstyrrelse, strømkvalitet mv., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter eller netudbydere.
• Produkter eller tjenester, der ikke er købt igennem os.
• Fejl eller mangler på mobilnettet og dettes dækning eller for ladestanderens manglende funktionsdygtighed som følge heraf.
• Om din bil lades op i den for dig økonomisk mest fordelagtige tid på døgnet.

13 FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure, herunder elektrisk uvejr, strømsvigt, lockout, brand, sneskader, fejl på mobilnettet, udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører eller lignende forårsaget af force majeure, er Verdo Charge ikke ansvarlig for mangler eller forsinkelser ved den leverede ydelse.

14 KONTAKTOPLYSNINGER
Spørgsmål vedrørende brug af Hjemmesiden eller vedrørende indholdet af disse Abonnementsbetingelser kan rettes til Verdo Charge på mail: kunde@verdo.com eller tlf.: 7010 0230.

15 PERSONDATA
Al indsamling, opbevaring og anden behandling af personoplysninger sker i henhold til Verdo Charges persondatapolitik, som kan findes her.

16 LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist mellem dig og Verdo Charge vedrørende dit køb eller Abonnementsaftalen, som ikke kan løses via klageadgangen, jf. punkt 10, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

17 STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende, jf. ovenstående punkt 9.

Sendes til Verdo Teknik A/S, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, kunde@verdo.com

 

Charge - Bilag Vilkår for standardinstallation